VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ubytovaní klienti se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem hotelu Purkmistr. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je uveřejněn na internetových stránkách hotelu Purkmistr.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") SMO a.s., Zlínská 172, Otrokovice 765 02, IČ: 42339839 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3624, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností SMO a.s. a fyzickou osobou, která pobyt objednává (dále jen "klient").

Článek I. - Předmět smluvního vztahu
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu hotelových pokojů pro ubytování a jiných služeb hotelu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

Článek II. - Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany hotelu. Hotel se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen "pobyt") a klientovi vzniká závazek zaplatit hotelu smluvenou cenu.

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba
3.1 Objednávka pobytu
- telefonicky: 577 591 111, 602 593 216, 724 029 241, 606 797 121,
- e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách: http://www.hotelrottal.cz/index.php/cz/
- prostřednictvím prodejních portálů, se kterými má hotel uzavřenou spolupráci
3.2 Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny hotelu na základě stanoveného ceníku hotelu.
Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v rezervačním formuláři na webových stránkách hotelu: http://www.hotelrottal.cz/index.php/cz/cenik. Cena za pokoj zahrnuje DPH ve výši 15 %, poplatek z pobytu ve výši 5 Kč na osobu za noc a snídani.
3.3 Úhradu klientem objednaných a hotelem potvrzených služeb provádí klient při příjezdu do hotelu hotově či kreditní kartou (Visa, Master Card, DinersClub, Maestro). Hotel si vyžaduje právo na dočasné zadržení příslušné částky (tzv. předautorizaci kreditní karty) před příjezdem hosta jako garanci rezervace.
V případě, že klient zkrátí dojednanou délku pobytu v hotelu, hotel má právo vyúčtovat klientovi plnou výši dojednané ceny za celou délku objednaného pobytu.
Článek IV. - Základní práva a povinnosti zákazníka
4.1 Práva zákazníka: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, c) právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI, d) právo na reklamaci vad.
4.2 Povinnosti zákazníka: a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů, b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, c) převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy hotelu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek.
Článek V. – Základní povinnosti hotelu
a) poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky.
Článek VI. - Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky
Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno hotelu. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).
Stornovací poplatky

Storno podmínky - individuální rezervace:
- do 2 dní před příjezdem………………...zdarma
- méně než 2 dny před příjezdem………...50% z ceny první noci
- v případě nezrušení rezervace………….100% z celkové ceny ubytování
Storno podmínky - skupinové rezervace (3 a více pokojů):
- 7-3 dnů před příjezdem……………...30% z celkové ceny ubytování
- 2-0 dnů před příjezdem………………...50% z celkové ceny ubytování
Článek VII. - Využití osobních údajů
Viz samostatný dokument Informace o zpracovávání osobních údajů.
Článek VIII. – Závěrečná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2019.
Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: https://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 

divider-with-gradient