Ubytovací řád hotelu Rottal

Zlínská 172, Otrokovice

1. V hotelu může být ubytován pouze host, který je řádně přihlášen u recepčního hotelu. Recepční ubytuje pouze hosta, který při příchodu předložil svůj platný občanský průkaz, nebo platný cestovní pas. Při zápisu je host informován o povinnosti seznámit se a dodržovat UBYTOVACÍ ŘÁD hotelu Purkmistr, který je umístěn v recepci hotelu a na každém pokoji.

2. Host užívá pokoj po dobu sjednanou předem a zapsanou v ubytovací knize na recepci. Nebyla-li ubytovací doba sjednána předem, odhlásí host svůj pobyt a uvolní pokoj nejpozději do 10.00 hod. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit cenu i za další noc.

3. Host, který se ubytuje před 07.00 hodinou ranní, uhradí cenu ubytování i za celou noc předcházející. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut i jiný pokoj.

4. Host platí účet za ubytování a za poskytnuté služby v souladu s daným ceníkem.

5. Hotel odpovídá za věci vnesené do hotelu a za škodu na odložených věcech pouze tehdy, je-li škoda způsobená neodpovědným počínáním hotelu. Za peníze a cenné věci odpovídá jen tehdy, převzal-li je do úschovny.

6. V objektu hotelu, a zvláště na pokojích, platí přísný zákaz kouření a není dovoleno hostům používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se nevztahuje na elektr. spotřebiče, které slouží k osobní hygieně hosta (tj. holicí strojek, vysoušeč vlasů, elektr. kulma) a nabíječku mobilu.

7. V hotelu nesmí host provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. Zjištěné závady nahlaste, prosím, neprodleně na recepci hotelu.

8. Žádáme své hosty aby při odchodu z pokoje zhasli světla, uzavřeli vodovodní baterie a okna a přístupovou kartu odevzdali na recepci.

9. Noční klid v hotelu je v době od 22.00 hod do 07.00 hod. Žádáme své hosty aby s ohledem na spolubydlící nočníklid dodržovali.

10. Host je povinen dodržovat pořádek na pokojích a v ostatních prostorách hotelu. Na vzniklé závady upozornív recepci.

11. Za škody způsobené svou činností na majetku a zařízení hotelu odpovídá host sám, a to v plné míře.

12. Návštěvy hostů na pokoji je nutné hlásit na recepci. Jsou povoleny do 21.00 hod., po této době je návštěvník povinen zaplatit pobyt jako ubytovaný host.

13. V případě zjištění POŽÁRU nebo jiné HAVÁRIE je host povinen chránit zdraví své a ostatních hostů, neprodleně INFORMOVAT RECEPČNÍHO a postupovat podle Požárních poplachových směrnic, které jsou vyvěšeny na každém podlaží. Služba v recepci hotelu je od 9:00 do 21:00 hodin.

14. Stížnosti hostů, jejich návrhy a podněty přijímá recepce a vedení hotelu.

15. Každý ubytovaný je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě porušení má vedení hotelu právo smlouvu o ubytování zrušit.

Děkujeme Vám, že dodržujete výše uvedená pravidla ubytovacího řádu a věříme, že budete s ubytováním spokojeni a rádi se k nám budete vracet.


Leden 2019                                            manager hotelu: Jana Marková

divider-with-gradient