Hotel: Hotel Rottal
Adresa hotelu: Zlínská 172, 765 02, Otrokovice
Telefon: 577 591 111, 602 593 216, 724 029 241, 606 797 121,
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webová stránka: http://www.hotelrottal.cz/index.php/cz/

Firemní údaje:
SMO a.s.
Sídlo: Zlínská 172, Otrokovice 756 02
IČO: 42339839

Informace o zpracovávání osobních údajů
Information regarding processing of personal data

Společnost uvedená v hlavičce (dále jen "Společnost") může přechodně uchovávat údaje o fyzických osobách a tyto údaje dále používat pro různé účely. Toto sdělení je určeno všem osobám, které využívají služeb Společnosti.
The Company mentioned in the heading of this document (the "Company") may temporarily store personal data of natural persons and such perosnal data use for different purposes. This statement is adressing any persons using any services of the Company.

Společnost může uchovávat následující informace:
The Company may store following information:
- vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa vašeho bydliště;
your name, surname, e-mail address, phone number and permanent address;
- údaje o platební kartě (typ karty, číslo karty, jméno na kartě, datum expirace a bezpečnostní
kód);
credit card information (type of card, card number, carholder name, expiration date and CVC code);
- informace o pobytu hosta včetně data příjezdu a odjezdu a účelu pobytu; a
information regarding the stay of the guest including the date of arrival and departure and the purpose of the stay; and
- informace, které poskytujete o svých preferencích.
information regarding your prefferences.

Osobní údaje uchováváme a používáme především k plnění našich smluvních závazků (ubytování hosta), zákonných povinností a pro naše oprávněné zájmy. Osobní údaje nám umožňují plnit naše povinnosti, dále nám také umožňují kontaktovat naše hosty v případě nutnosti a rovněž je také užíváme pro účely marketingu. Osobní údaje můžeme poskytovat třetím stranám, ale výhradně za účelem jejich zpracování pro naše účely (např. poskytovatelé rezervačních systémů, administrativní podpory nebo účetní). Tyto strany mají vždy přístup k osobním údajům jen v tom rozsahu, jak je to nezbytně nutné pro poskytování takových služeb. Společnost uchovává osobní údaje jen v případech, kdy je to nutné ke splnění našich závazků, a výhradně po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které byly tyto údaje získány. Jakmile již osobní údaje nebudou potřebné, budou z našich záznamů odstraněny, nebo budou řádně anonymizovány. Osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodní korespondenci mohou podléhat zákonným požadavkům na uchovávání, v některých případech až po dobu 6 let. Jakékoliv jiné údaje budou v zásadě vymazány nejpozději 3 roky po datu poslední spolupráce a obchodního kontaktu s danou fyzickou osobou. Pro záložní kopie osobních údajů, pořizované pro bezpečností účely, může platit delší doba uchovávání. Přístup k osobním údajům však bude v takových případech omezený. Fyzické osoby mohou rovněž podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v případech, kdy se budou domnívat, že dochází k neoprávněnému zpracování jejich osobních údajů (www.uoou.cz).
We store and use the personal data mainly for the performance of a contract (accommodation of our guest), fulfilling our legal obligations and for our legitimate interests. The personal data allows us to fulfill our obligations, also allows us to contact our guests if necessary and also use them for marketing purposes. We may provide personal data to third parties, but only for the purpose of processing them for our purposes (eg. reservation system providers, administrative support or accountants). Such parties shall always have access to personal data only to the extent strictly necessary for the provision of such services. The Company retains personal data only when it is necessary to fulfill our obligations and only for the time necessary to meet the purposes for which it was obtained. Once personal data is no longer needed, it will be removed from our records or properly anonymized. Personal data contained in contracts, communications, and business correspondence may be subject to statutory retention requirements, in some cases up to 6 years. Any other data will be deleted no later than 3 years after the date of the last cooperation and business contact with the individual. For backup copies of personal data collected for security purposes, longer retention times may apply. However, access to personal data will be limited in such cases. Individuals may also file a complaint with the appropriate personal data protection authority in cases where they believe that their personal data is being misused (www.uoou.cz).
Souhlas, který nám byl udělen k uchovávání a jinému použití osobních údajů, lze kdykoliv odvolat.
The approval that was granted to the Company for storage and other usage of the personal data may be withdrawn at any time.
Všichni hosté mají následující práva:
All guests have following rights:
- Právo na přístup k údajům;
Right of access to data;
- Právo na opravu údajů;
Right to rectification;
- Právo na vymazání údajů (právo být zapomenut);
Right to erasure (right to be forgotten);
- Právo na omezení zpracování;
Right to restriction of processing;
- Právo na přenositelnost údajů; a
Right to data portability; and
- Právo na vznesení námitky.
Right to object.
Rádi Vám poskytneme další informace nebo vyřídíme Vaše žádosti o uplatnění výše uvedených práv. Tyto žádosti mohou být zasílány Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této informace.
We will be happy to provide you with any further information or to handle your requests for the above rights. These requests may be sent to the Company at the e-mail address given in the heading of this statement.

divider-with-gradient